Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Data don't sync. What am I doing wrong?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 18 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

The second time I lost all my data(200 tabs, bookmark panel, pws, addons). My steps: 1. Sync all data into 1 firefox account from 1 device 2. Reinstall my OS on the same device. 3. Connecting back by logging in and pressing the sync button and... Blah! I see nothing. No synced tabs, no bookmark panel. At the same time I did this kinda operation with having connected 1 account to 2 virtual devices(1 - real OS, 2 - Virtualbox). So could you please explain how Firefox Sync works? Is there a way to use sync account as a keeper for tabs and bookmark panel without using 2 devices? Or other ways? Thanks!

The second time I lost all my data(200 tabs, bookmark panel, pws, addons). My steps: 1. Sync all data into 1 firefox account from 1 device 2. Reinstall my OS on the same device. 3. Connecting back by logging in and pressing the sync button and... Blah! I see nothing. No synced tabs, no bookmark panel. At the same time I did this kinda operation with having connected 1 account to 2 virtual devices(1 - real OS, 2 - Virtualbox). So could you please explain how Firefox Sync works? Is there a way to use sync account as a keeper for tabs and bookmark panel without using 2 devices? Or other ways? Thanks!

Tất cả các câu trả lời (1)

more options