Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Email links opening new browser session

  • 7 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 46 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi pa1

more options

Recently when clicking on a link in an email, a new Firefox browser opens rather than the clicked website being added to the already open browser. How do I set email links to be added to the already open browser as has been the case for a long time? Thank you

Giải pháp được chọn

You can check this pref> on the about:config page.

External Links:

  • browser.link.open_newwindow.override.external

If this pref has the default value -1 then browser.link.open_newwindow is used. The meaning of the value of browser.link.open_newwindow.override.external is the same as of browser.link.open_newwindow

  • 1:current tab; 2:new window; 3:new tab;
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (7)

more options

Do you have this option set?

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

You can check this pref> on the about:config page.

External Links:

  • browser.link.open_newwindow.override.external

If this pref has the default value -1 then browser.link.open_newwindow is used. The meaning of the value of browser.link.open_newwindow.override.external is the same as of browser.link.open_newwindow

  • 1:current tab; 2:new window; 3:new tab;

Hữu ích?

more options

jonzn4SUSE - I ticked "Open links in tabs instead of new window" and that worked for a while but has reverted back to opening a new window despite that box still being ticked.

cor-el - I cannot find about:config. Would you please point me in the right direction?

Thank you

Hữu ích?

more options

You can open the about:config page via the location/address bar. You can click the button to "Accept the Risk and Continue".

Hữu ích?

more options

When I open a link in a mail the link opens in a complete new Firefox session, not just in a new window. I used about:config. Changed browser.link.open_newwindow.override.external instead of -1 in 3. But that doesn't work. The link opens still in a new session of Firefox. In the task bar I see a new Firefox session. Normally when I open a new window in Firefox I see 1 Firefox session in the task bar and I can choose between 2 windows. What can I do about it?

Hữu ích?

more options

By the way: "Open links in tabs instead of new window" is marked and it works fine within Firefox. Only external links have this problem.

Hữu ích?

more options

That is my problem too - "Only external links have this problem."

When opening an attachment such as a PDF or spreadsheet for example, it opens in a new Firefox session window AND disables Firefox as my default browser.

I want to have only one Firefox browser open at any time, not 2 and I want Firefox to always be my default browser. I have configured these in Options - “Currently Firefox is your default browser” and “Open links in tabs instead of new windows” but both of these instructions are overridden.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.