Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Lockwise doesn't show "Import from file" or "Import from another browser" options

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 192 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jjpv151088

more options

Hi! I'm trying to import my passwords from Chrome and I can't because there isn't the option, like it is described in this tutorial. https://support.mozilla.org/en-US/kb/import-login-data-file

What can I do?

Hi! I'm trying to import my passwords from Chrome and I can't because there isn't the option, like it is described in this tutorial. https://support.mozilla.org/en-US/kb/import-login-data-file What can I do?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

You can only import logins (passwords) from a CSV file via the import from file feature in Lockwise. You probably need to set signon.management.page.fileImport.enabled = true on the about:config page to make this import item appear as stated in the article (refresh the about:logins page if it is currently open).

I don't know if you can import logins from Google Chrome on Linux via "File -> Import Data from Another Browser".

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

You can only import logins (passwords) from a CSV file via the import from file feature in Lockwise. You probably need to set signon.management.page.fileImport.enabled = true on the about:config page to make this import item appear as stated in the article (refresh the about:logins page if it is currently open).

I don't know if you can import logins from Google Chrome on Linux via "File -> Import Data from Another Browser".

more options

Thank you cor-el!