Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Tabs won't close, suddenly links open a new window instead of a new tab.

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi gah1114

more options

Suddenly tabs won't close & hitting "Command" & a link opens a new window instead of a new tab. Anyone know how to make tabs close & also how to revert to allowing "command" + clicking a link to open in a new tab & not a new window? I've tried shift + re-opening Firefox & I tried 'safe mode' & it's still happening.

Giải pháp được chọn

also, once I'm on a tab, I can't click on another tab & see that page. It remains on the tab I'm on. I'm wondering if I should just re-install Firefox.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

also, once I'm on a tab, I can't click on another tab & see that page. It remains on the tab I'm on. I'm wondering if I should just re-install Firefox.

Hữu ích?

more options

well, I learned, if you have two keyboards, disconnect one of them or make sure no one sets paperwork on the shift, command or fn keys!!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.