Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Unable to comment on YouTube on Firefox

  • 3 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

I can't comment on YouTube videos on Firefox. It works on Chrome, I have tried running CCleaner and it does nothing.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

I have the same issue in Win 7 before and after the update to 84 beta today. It also works for me in Chrome and in Linux with Firefox. I tried in safe mode, but no joy.

Hữu ích?

more options

I have Windows 10

Hữu ích?

more options

I heard that YT was having issues, but never verified because I have no issues in openSUSE.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.