Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox back button

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

When I go to Bing image search, a single click of the back button does not take me back from whence I came. However, after many double clicks of the back button does mostly return back but never on a single click or one double click. Any ideas?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Some extensions may cause extra entries to appear in the drop-down list. You can hold down the left mouse button on the Back or Forward toolbar button to open the Tab history list and possibly skip to an entry further up in the list.

Hữu ích?

more options

I get around this by; When I find a link I want to check out, I open it in a new tab/window. Then when I am done, I close it and am back where I started.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.