Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox 82.0 Crashes on Startup - BEX64

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 22 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Jonathan Watt

more options

After updating to 82.0, Firefox crashes on startup - no crash reporter come up. The error in the Application Event Log is below. Installing R81.0.2 works OK. Windows 10 x64.

Fault bucket 1275581050191285046, type 5 Event Name: BEX64 Response: Not available Cab Id: 0

Problem signature: P1: firefox.exe P2: 82.0.0.7592 P3: 5f8738dd P4: ntdll.dll P5: 10.0.18362.1049 P6: b5beef21 P7: 00000000000a1170 P8: c0000409 P9: 000000000000000a P10:

Attached files: \\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WERDE95.tmp.dmp \\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WERDF71.tmp.WERInternalMetadata.xml \\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WERDFB0.tmp.xml \\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WERDFCF.tmp.csv \\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WERE02E.tmp.txt

These files may be available here: \\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\AppCrash_firefox.exe_1b544b54fcc252cdfdf6b194343645212cb8_9cb06cfd_72412bc8-45a1-4fdb-844b-7682c6d71920

Analysis symbol: Rechecking for solution: 0 Report Id: 0ccc8f5e-5764-4a93-a37d-10117de847df Report Status: 268435456 Hashed bucket: 62447e0c1c305c5161b3c634f2df0b36 Cab Guid: 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

hi brett, thank you for the report (i've seen a few similar ones from other affected users as well). would you be able to come up with a more narrow regression range with a tool like https://mozilla.github.io/mozregression/ - there's a short tutorial video on its homepage, if anything is unclear please also feel free to just ask...

Hữu ích?

more options

You can do a malware scan just to be sure as BEX issues are sometimes linked to malware.

Hữu ích?

more options

Do you have Digital Guardian installed?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.