Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Dark Mode

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 906 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi simin1723

more options

I needed to know how I can switch to dark mode on Firefox during night period?

I needed to know how I can switch to dark mode on Firefox during night period?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can try installing an extensions in your browser.

Please refer to this link: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/dark-night-mode/

It is an extremely useful FireFox extension for those who use internet especially at night.