Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Allowing the install of themes using policies.json

 • 2 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 21 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi redgreenblue

more options

I am creating a policies.json file to block all Add ons except ones specified specifically.

I have figured out how to do this for normal extensions, but I have run into issues when applying the same principle to themes. What am I doing wrong? Here is my sample code that works to allow the ublock add on, no problem, but it is not working to allow the matte-black-red theme:

{

 "policies": {
  "ExtensionSettings": {
   "*": {
    "blocked_install_message": "Error message to display",
    "install_sources": [
     "https://addons.mozilla.org/"
    ],
    "installation_mode": "blocked"
   },
   "uBlock0@raymondhill.net": {
    "install_url": "https://addons.mozilla.org/firefox/downloads/latest/ublock-origin/latest.xpi",
    "installation_mode": "allowed"
   },
   "{a7589411-c5f6-41cf-8bdc-f66527d9d930}.xpi": {
    "install_url": "https://addons.mozilla.org/firefox/downloads/latest/matte-black-red/latest.xpi",
    "installation_mode": "allowed"
   }
  }
 }

}

Giải pháp được chọn

I notice you have add ed the .xpi file extension to the ID

"{a7589411-c5f6-41cf-8bdc-f66527d9d930}.xpi": {
  "install_url": "https://addons.mozilla.org/firefox/downloads/latest/matte-black-red/latest.xpi",
  "installation_mode": "allowed"
}

This should likely be:

"{a7589411-c5f6-41cf-8bdc-f66527d9d930}": {
  "install_url": "https://addons.mozilla.org/firefox/downloads/latest/matte-black-red/latest.xpi",
  "installation_mode": "allowed"
}
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

I notice you have add ed the .xpi file extension to the ID

"{a7589411-c5f6-41cf-8bdc-f66527d9d930}.xpi": {
  "install_url": "https://addons.mozilla.org/firefox/downloads/latest/matte-black-red/latest.xpi",
  "installation_mode": "allowed"
}

This should likely be:

"{a7589411-c5f6-41cf-8bdc-f66527d9d930}": {
  "install_url": "https://addons.mozilla.org/firefox/downloads/latest/matte-black-red/latest.xpi",
  "installation_mode": "allowed"
}

Hữu ích?

more options

Yep! That was it. Removing the .xpi fixed the issue. Thank you!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.