Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Regarding certificate installation in cert9.DB

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 24 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi swshruti

more options

I am using firefox 80 version and i tried installing certificates through certutil in cert9.db but certificates are not getting installed. i tried with older version but still certificates are not installed.But when i tried installing through command prompt certificates are installed.what is the possible reason?(i am using windows 10).

I am using firefox 80 version and i tried installing certificates through certutil in cert9.db but certificates are not getting installed. i tried with older version but still certificates are not installed.But when i tried installing through command prompt certificates are installed.what is the possible reason?(i am using windows 10).

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

The cert9.db file is a SQLite database and certutil might default to cert8.db DBM file.

Note that you can use policies.json or GPO to install certificates.

more options

certutil -A -n 127.0.0.1 -t TCpc,, -i "C:\Users\swshruti\AppData\Roaming\tempThinClients\desktopplugin.cer" -d sql:"C:\Users\swshruti\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles/v8qrz21u.default-release-1600405672614"

using above command , i am getting following error:

certutil: unable to open ""C:\Users\swshruti\AppData\Roaming\tempThinClients\desktopplugin.cer"" for reading (-5987, 123).

more options

certutil -A -n 127.0.0.1 -t TCpc,, -i "C:\Users\swshruti\AppData\Roaming\tempThinClients\desktopplugin.cer" -d sql:"C:\Users\swshruti\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles/v8qrz21u.default-release-1600405672614"

using above command , i am getting following error: certutil: unable to open ""C:\Users\swshruti\AppData\Roaming\tempThinClients\desktopplugin.cer"" for reading (-5987, 123).