Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Keeps Deleting Approved Pop-Up Exceptions List

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

Greetings! Each and every time I close out Firefox, it deletes my pop-up approved exceptions list. There are two sites I visit regularly that use pop-up windows for displaying information, and if I add them to the exceptions list, they are gone (along with any others) the next time I open Firefox. This doesn't seem like the type of thing that should get deleted with clear history on close settings. It is happening with version 80.0.1, and happened with the prior version. Any thoughts on what might be causing this and/or solutions would be most appreciated.

Giải pháp được chọn

Hi, if you are using this feature --

Options page > Privacy & Security panel > History section > "Firefox will: Use custom settings for history"

[X] Clear history when Firefox closes

-- you can control which categories of data are cleared. Click the Settings button to the right of that line and make sure you are not clearing the "Site Preferences" category. That refers to site-specific exceptions you add in Firefox.

Was that checked?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hi, if you are using this feature --

Options page > Privacy & Security panel > History section > "Firefox will: Use custom settings for history"

[X] Clear history when Firefox closes

-- you can control which categories of data are cleared. Click the Settings button to the right of that line and make sure you are not clearing the "Site Preferences" category. That refers to site-specific exceptions you add in Firefox.

Was that checked?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.