Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Word count of web page

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 34 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi almagary

more options

I can't figure out how to get a word count of a web page. The problem: an academic website offers a tremendously long work in five parts--so lengthy I can't copy&paste into Word without getting error messages. The only extension FF has for getting a word (or character) count is Count Me Up, but you have to paste text into a little box. Shouldn't word count be a FF tool? BTW Chrome too doesn't seem to know about any word count extensions.

Giải pháp được chọn

You only need to copy/paste into Word to get the word count?

The author of Count me up also has a Chrome version. When I look at the screenshots on the Chrome store listing, it appears you can get a count of the selected text using the right-click context menu:

https://chrome.google.com/webstore/detail/count-me-up-word-and-char/gniejkbdlpcgfmgmfbnldfjmijmklacl

So here in Firefox you could try "Select All" -- Ctrl+A -- and then right-click to see whether the extension can handle that many words.

Does that work?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

You only need to copy/paste into Word to get the word count?

The author of Count me up also has a Chrome version. When I look at the screenshots on the Chrome store listing, it appears you can get a count of the selected text using the right-click context menu:

https://chrome.google.com/webstore/detail/count-me-up-word-and-char/gniejkbdlpcgfmgmfbnldfjmijmklacl

So here in Firefox you could try "Select All" -- Ctrl+A -- and then right-click to see whether the extension can handle that many words.

Does that work?

Hữu ích?

more options

Thanks! In FF I did a Select All for one part of that paper and a right click then offered a menu with the answer: "30993 Words - 151000 Characters." It's curious that FF Help doesn't offer this tip. The search results for "word count" offer nothing along that line.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.