Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Content Security Policy: The page's settings blocked the loading of a resource at eval ("script-src").

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 79 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi admin278

more options

I have a website running on a virtual machine on my PC. I access it through m-nlp.test.

Suddenly, my js files are not loaded anymore, although I have not changed anything at the website.

I get the following error/warnings when I open my website with Firefox:

>Loading failed for the with source “http://m-nlp.test/js/index.js?v=4”.

>Content Security Policy: The page's settings blocked the loading of a resource at eval ("script-src").

and the js is not working. I don't understand why a `Content Security Policy` is raised, because the js files that I try to load are accessed from the same domain (http://m-nlp.test/).

Weird facts:

  • The live website on the production server is working in Firefox.
  • m-nlp.test works in Chrome
  • m-nlp.test works in incognito window in Firefox.

I cleared cache for m-nlp.test but it is still showing the same error.

What could cause it?

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Okay I fixed it, I had the "Disable JS" plugin activated. Whoups.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Okay I fixed it, I had the "Disable JS" plugin activated. Whoups.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.