Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Sync Account disabled

  • 1 trả lời
  • 8 gặp vấn đề này
  • 80 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Wesley Branton

more options

Hello World!!!

Today i just restored my computer and my FF sync account got blocked at the login because (many tries) For the login i use my corporative email, to my bad luck just in time our net admin at my work was running a maintaince and the Firefox sync sent me (to my email for confirm it was me trying to login) never got delivered and lost.

I know all my account data (email and Password to login in FirefoxSync.)

What i can do to unlock it? i don't want start a new account, there's a lot of bookmarks and logins in my account.

Hope someone here can helpme. TY!

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I believe an account block like this only lasts 24 hours, at which point you should be able to try receiving the email confirmation again.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.