Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Some sites keep cookies even when private windows close.

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Open Firefox. Verify no cookies. Clear any cookies if they exist.

Then open a single private window.

Go to tripadvisor.com (happens with some other sites but only a few).

Browse a few pages.

Close the private Window. No private windows/Container tabs are open.

All tripadvisor cookies should be cleared but they are not.

Verified by Cookie Quick Manager.

Why and how does tripadvisor manage to keep cookies on my system.

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

In Private Mode, all data is stored in a temporary file. This file is removed when the browser is closed.

Hữu ích?

more options

Cookie Quick Manager (firefox addon) show that under normal circumstances, when I open a private (or multiple private) window(s) and then visit sites, the cookies are created. When the last private window (or the only private window) is closed, all cookies associated with the private window(s) is/are removed - except from a few sites. While it may be true that they are all removed when I exit the browser, it appears they should be cleared when I exit private browsing.

Hữu ích?

more options

Hi jpezz

My guess is that an add-on is causing this issue.

If you start in Firefox Safe Mode do you see this issue? If you don't see it in Firefox Safe Mode then it's probably an add-on or 3rd party software.

Cheers!

...Roland

Hữu ích?

more options

Is this about cookies or also possibly about storage ?

Is this also reported in the Firefox Cookie Manager ?

  • Options/Preferences -> Privacy & Security
    Cookies and Site Data: "Manage Data"

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.