Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

cannot add search engine to Firefox Developper Edition

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 18 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jeanantogul

more options

Hello,

I cannot add a new search engine to Firefox Developper Edition. When I want to add a new search engine with Ready2Search I get an error message: Submitted information of your web browser is Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0.

Your use Macintosh and Firefox. However, your Firefox isn't updated. If you'd like to install OpenSearch plug-in to Firefox, you need to update Firefox.

Same trying to add a new search engine with Mycroft Project doesn't work. I have the latest update of Firefox Developper Edition (78.0b9 (64 bits) Mac). How to do this, please help ? Thank you.

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Please go to this question.

more options

thank you for your response, I have got success adding a search engine with this extension : "Add custom search engine"