Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox started getting flagged by Emsisoft as malware

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 17 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Raven Lord

more options

This latest version of FIrefox is getting flagged by Emsisoft as follows:

==============

Behavior Blocker detected suspicious behavior "CodeInjector" of (x86)\Mozilla Firefox\updated\firefox.exe

A notification message "Suspicious behavior has been found in the following program: (x86)\Mozilla Firefox\updated\firefox.exe" has been shown

==============

Firefox 77.0.1 Emsisoft 2020.6.0.10209 Windows 7

Giải pháp được chọn

Actually I undid the newest install and rolled back to Firefox 76, and that did the trick. I'll try updating again when 78 comes out end of the month and see what happens.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Please tell Emsisoft to fix that fault with their application.

more options

Giải pháp được chọn

Actually I undid the newest install and rolled back to Firefox 76, and that did the trick. I'll try updating again when 78 comes out end of the month and see what happens.