Search Support

Is there any way to check extension history?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Used to have an extension for site translations but the current google translate one i have is just not that great so i would love to see witch one i used to have before this one.

All Replies (1)

more options

You would need a backup copy of the extensions.json file in the Firefox profile folder from when you used that translate extension to see what extensions you used in the past.

You can also search the Add-ons website for translate extensions and read the reviews to see if the recognize that extension.

You can check in Windows Explorer if there is a previous version of the extensions.json file available.

Helpful?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.