Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why is Firefox not loading pdf files on some websites?.

  • 3 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 39 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Kymber

more options

The websites display an error message. Refreshing site does not solve the problem.

Giải pháp được chọn

I have a similar experience. I access files at the FCC website on a daily basis using links from the FCC Media Bureau's e-mail digest. I get a 404 error on about 75% of them, but if I go back to those links the next day they will work.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hi lew2, what it the error message the sites are displaying?

more options

jscher2000, thanks for your response. The sites are now displaying the pdf pages. Not sure why, but thankful.

more options

Giải pháp được chọn

I have a similar experience. I access files at the FCC website on a daily basis using links from the FCC Media Bureau's e-mail digest. I get a 404 error on about 75% of them, but if I go back to those links the next day they will work.