Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I change the default Bookmark folder where new bookmarks are stored?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

They, by default, go to Other Bookmarks. I want them to go to the Bookmarks Menu - without having to go through the process of editing the bookmark location via the dialogue box.

Thanks for the help!

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options