Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Add a voice to reader view

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 410 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Giulia G.

more options

I enjoy the new feature "reader view" with the "read aloud" option. I would like to add a voice besides English and Spanish. How? Thanks.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Hi Daniele,

the read aloud feature will show up only if Windows/Mac/Linux has Text-to-speech information in the language that the article is in.

Hope this helps, Have a nice day! Giulia

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hi Daniele,

the read aloud feature will show up only if Windows/Mac/Linux has Text-to-speech information in the language that the article is in.

Hope this helps, Have a nice day! Giulia