X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Why Twitter.com not loading claiming self-signing certificate?

Được đăng

Twitter is a world renown website, why the hell it's not loading and why I don't have the option to trust it anyway? Upgraded to version 69.0.2 yesterday and this started happening.

Twitter is a world renown website, why the hell it's not loading and why I don't have the option to trust it anyway? Upgraded to version 69.0.2 yesterday and this started happening.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.13; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0

Thông tin chi tiết

TyDraniu
  • Top 25 Contributor
320 giải pháp 1842 câu trả lời
Được đăng

Hi 9rgeoc.

Can you click the Advanced button and paste here the certificate?

Hi 9rgeoc. Can you click the '''Advanced''' button and paste here the certificate?
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi


BEGIN CERTIFICATE-----

MIIElTCCA32gAwIBAgIBADANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBjjELMAkGA1UEBhMCQ0Ex ETAPBgNVBAgUCFNUX0ROU0JMMREwDwYDVQQHFAhMTl9ETlNCTDERMA8GA1UEChQI T05fRE5TQkwxETAPBgNVBAsUCE9VX0ROU0JMMREwDwYDVQQDFAhDTl9ETlNCTDEg MB4GCSqGSIb3DQEJARYRZG5zYmxAZXhhbXBsZS5jb20wHhcNMTkwOTA1MTM1ODI1 WhcNMjkwOTAyMTM1ODI1WjCBjjELMAkGA1UEBhMCQ0ExETAPBgNVBAgUCFNUX0RO U0JMMREwDwYDVQQHFAhMTl9ETlNCTDERMA8GA1UEChQIT05fRE5TQkwxETAPBgNV BAsUCE9VX0ROU0JMMREwDwYDVQQDFAhDTl9ETlNCTDEgMB4GCSqGSIb3DQEJARYR ZG5zYmxAZXhhbXBsZS5jb20wggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIB AQDITpw1RxekcIW1MRBnjffWTS1F3Y6fBXJegY4znxJZYQlu8g81FDbhJiHIIL7P dBIvQVCjwd7WqbD/xgiyT8SOPOO0V7zQkP9fNSMt/+4+QCp3qCqhrGkCyYwFnVVY BqU9uCu8vyYB9BO8V+INSmf4SRQ4p30UtFLk/Ya2dtqeHWw60rCbeeFUpIqGPW94 L0nNXfb5Qo49vwsqWykxujJ+3DjIZ+DAF3C9LMP9yZt38CWVylb36woB4XCzs+V3 9sHNp8qqDtXmVzserH8ZgsAiv7eWg+vCMR5MnUpSTu8+4nwYkHWbMUENvVoUEPTL dT6Ts0L9MWJQn4NTIrp7kcPHAgMBAAGjgfswgfgwHQYDVR0OBBYEFEq83PsWJFtN RivOoN3LVS7UzJlRMIG7BgNVHSMEgbMwgbCAFEq83PsWJFtNRivOoN3LVS7UzJlR oYGUpIGRMIGOMQswCQYDVQQGEwJDQTERMA8GA1UECBQIU1RfRE5TQkwxETAPBgNV BAcUCExOX0ROU0JMMREwDwYDVQQKFAhPTl9ETlNCTDERMA8GA1UECxQIT1VfRE5T QkwxETAPBgNVBAMUCENOX0ROU0JMMSAwHgYJKoZIhvcNAQkBFhFkbnNibEBleGFt cGxlLmNvbYIBADAMBgNVHRMEBTADAQH/MAsGA1UdDwQEAwIBBjANBgkqhkiG9w0B AQUFAAOCAQEAOQ2s8ujig3ogMHxalohICQhYDnONBwb2p/CUcw3P8UWFdLFoE90F z0Y0su9nAlux/8Gg5GbLrI8FS7TQt+21tfvpEm6UyBL/8udm82+O4ej6L9D1AoGu iFogDQbzejmEn5C13vKhWMjbmXGMgTqWXtZGb/oM+csam3cgR2pW84cw1giZk6oW 5HA5vvoY652f1eweK3mdnDjvbIMkuL7LI5abgNhJfZU/RvFksSrJWOnwnO3fMjQS UqRD7CKJ2Xc+Z5zIWpvd9sRzGPGh7KVeIm4RUagIMRyok/4Nza3DGApFpmvCZH/J v2eGDa0iKm2osKAK3J2Ps4rWLwj6LTjyzg==


END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE----- MIIElTCCA32gAwIBAgIBADANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBjjELMAkGA1UEBhMCQ0Ex ETAPBgNVBAgUCFNUX0ROU0JMMREwDwYDVQQHFAhMTl9ETlNCTDERMA8GA1UEChQI T05fRE5TQkwxETAPBgNVBAsUCE9VX0ROU0JMMREwDwYDVQQDFAhDTl9ETlNCTDEg MB4GCSqGSIb3DQEJARYRZG5zYmxAZXhhbXBsZS5jb20wHhcNMTkwOTA1MTM1ODI1 WhcNMjkwOTAyMTM1ODI1WjCBjjELMAkGA1UEBhMCQ0ExETAPBgNVBAgUCFNUX0RO U0JMMREwDwYDVQQHFAhMTl9ETlNCTDERMA8GA1UEChQIT05fRE5TQkwxETAPBgNV BAsUCE9VX0ROU0JMMREwDwYDVQQDFAhDTl9ETlNCTDEgMB4GCSqGSIb3DQEJARYR ZG5zYmxAZXhhbXBsZS5jb20wggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIB AQDITpw1RxekcIW1MRBnjffWTS1F3Y6fBXJegY4znxJZYQlu8g81FDbhJiHIIL7P dBIvQVCjwd7WqbD/xgiyT8SOPOO0V7zQkP9fNSMt/+4+QCp3qCqhrGkCyYwFnVVY BqU9uCu8vyYB9BO8V+INSmf4SRQ4p30UtFLk/Ya2dtqeHWw60rCbeeFUpIqGPW94 L0nNXfb5Qo49vwsqWykxujJ+3DjIZ+DAF3C9LMP9yZt38CWVylb36woB4XCzs+V3 9sHNp8qqDtXmVzserH8ZgsAiv7eWg+vCMR5MnUpSTu8+4nwYkHWbMUENvVoUEPTL dT6Ts0L9MWJQn4NTIrp7kcPHAgMBAAGjgfswgfgwHQYDVR0OBBYEFEq83PsWJFtN RivOoN3LVS7UzJlRMIG7BgNVHSMEgbMwgbCAFEq83PsWJFtNRivOoN3LVS7UzJlR oYGUpIGRMIGOMQswCQYDVQQGEwJDQTERMA8GA1UECBQIU1RfRE5TQkwxETAPBgNV BAcUCExOX0ROU0JMMREwDwYDVQQKFAhPTl9ETlNCTDERMA8GA1UECxQIT1VfRE5T QkwxETAPBgNVBAMUCENOX0ROU0JMMSAwHgYJKoZIhvcNAQkBFhFkbnNibEBleGFt cGxlLmNvbYIBADAMBgNVHRMEBTADAQH/MAsGA1UdDwQEAwIBBjANBgkqhkiG9w0B AQUFAAOCAQEAOQ2s8ujig3ogMHxalohICQhYDnONBwb2p/CUcw3P8UWFdLFoE90F z0Y0su9nAlux/8Gg5GbLrI8FS7TQt+21tfvpEm6UyBL/8udm82+O4ej6L9D1AoGu iFogDQbzejmEn5C13vKhWMjbmXGMgTqWXtZGb/oM+csam3cgR2pW84cw1giZk6oW 5HA5vvoY652f1eweK3mdnDjvbIMkuL7LI5abgNhJfZU/RvFksSrJWOnwnO3fMjQS UqRD7CKJ2Xc+Z5zIWpvd9sRzGPGh7KVeIm4RUagIMRyok/4Nza3DGApFpmvCZH/J v2eGDa0iKm2osKAK3J2Ps4rWLwj6LTjyzg== -----END CERTIFICATE-----

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17533 giải pháp 158534 câu trả lời
Được đăng

The certificate is issued by dnsbl, so if that does ring a bell then check out his software.

  • Issuer: C=CA, ST=ST_DNSBL, L=LN_DNSBL, O=ON_DNSBL, OU=OU_DNSBL, CN=CN_DNSBL, emailAddress=dnsbl@example.com

You can check the connection settings.

  • Options/Preferences -> General -> Network: Connection -> Settings

If you do not need to use a proxy to connect to internet then try to select "No Proxy" if "Use the system proxy settings" or one of the others do not work properly.

See "Firefox connection settings":

The certificate is issued by dnsbl, so if that does ring a bell then check out his software. *Issuer: C=CA, ST=ST_DNSBL, L=LN_DNSBL, O=ON_DNSBL, OU=OU_DNSBL, CN=CN_DNSBL, emailAddress=dnsbl@example.com You can check the connection settings. *Options/Preferences -> General -> Network: Connection -> Settings If you do not need to use a proxy to connect to internet then try to select "No Proxy" if "Use the system proxy settings" or one of the others do not work properly. See "Firefox connection settings": *https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-cant-load-websites-other-browsers-can
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

So cor-el, are you saying DNSBL issued the certificate? I do have DNSBL as a part of my firewall defense. I have also had no proxy in Firefox network connection.

So cor-el, are you saying DNSBL issued the certificate? I do have DNSBL as a part of my firewall defense. I have also had no proxy in Firefox network connection.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Giải pháp được chọn

Got it working again!!!

Got it working again!!!
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.