Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

can't select saved login from drop down list

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi wayne_harper2003

more options

vers 67.0.4 Suddenly a problem when I have multiple logins for a web page. it does not enter the login name that I have selected and double clicked from the drop down list of saved logins. I can "view saved logins". I tried deleting the logins and re-entering them but problem persists.

vers 67.0.4 Suddenly a problem when I have multiple logins for a web page. it does not enter the login name that I have selected and double clicked from the drop down list of saved logins. I can "view saved logins". I tried deleting the logins and re-entering them but problem persists.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Update - I am not getting the issue today . So unless it happens again I guess its resolved. Note that the problem was with more than 1 web site