X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Is there a way to launch Firefox with multiple profile like Chrome does?

Được đăng

At the moment there is container feature, but it doesn't really work like how I prefer it to be.

1. A container is limited to a tab, not a Firefox window 2. Something similar to Chrome profile would be great. 3. My current flow is that each window is per profile, meaning that one window is for work, one for personal, etc.

Will Firefox consider this as a future improvement, or Firefox doesn't prefer this kinda of workflow?

At the moment there is container feature, but it doesn't really work like how I prefer it to be. 1. A container is limited to a tab, not a Firefox window 2. Something similar to Chrome profile would be great. 3. My current flow is that each window is per profile, meaning that one window is for work, one for personal, etc. Will Firefox consider this as a future improvement, or Firefox doesn't prefer this kinda of workflow?

Giải pháp được chọn

Hi alienxp03, Firefox does not integrate its profile manager into the toolbar, unfortunately, you need to load an obscure internal page:

Built-in Profile Manager

Inside Firefox, type or paste about:profiles in the address bar and press Enter/Return to load it.

New Profile

Click the "Create a New Profile" button, then click Next. Assign a name like Work, ignore the option to relocate the profile folder, and click the Finish button.

After creating the profile, scroll down to it and click the Launch profile in new browser button to run it side-by-side with the currently running profile.

Firefox should open a new window that looks like a brand new, uncustomized installation. (Your existing Firefox window(s) should not be affected.)

Will that work for you?

External Links

Unlike Chrome, Firefox doesn't send external links to the most recently used profile, but to the default profile. So that will require some adjustment. You can change the default profile on the about:profiles page when it's more efficient for your workflow.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 1
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 30.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.14; rv:67.0) Gecko/20100101 Firefox/67.0

Thông tin chi tiết

jscher2000
  • Top 10 Contributor
8692 giải pháp 71049 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Hi alienxp03, Firefox does not integrate its profile manager into the toolbar, unfortunately, you need to load an obscure internal page:

Built-in Profile Manager

Inside Firefox, type or paste about:profiles in the address bar and press Enter/Return to load it.

New Profile

Click the "Create a New Profile" button, then click Next. Assign a name like Work, ignore the option to relocate the profile folder, and click the Finish button.

After creating the profile, scroll down to it and click the Launch profile in new browser button to run it side-by-side with the currently running profile.

Firefox should open a new window that looks like a brand new, uncustomized installation. (Your existing Firefox window(s) should not be affected.)

Will that work for you?

External Links

Unlike Chrome, Firefox doesn't send external links to the most recently used profile, but to the default profile. So that will require some adjustment. You can change the default profile on the about:profiles page when it's more efficient for your workflow.

Hi alienxp03, Firefox does not integrate its profile manager into the toolbar, unfortunately, you need to load an obscure internal page: '''Built-in Profile Manager''' Inside Firefox, type or paste '''about:profiles''' in the address bar and press Enter/Return to load it. ''New Profile'' Click the "Create a New Profile" button, then click Next. Assign a name like Work, ignore the option to relocate the profile folder, and click the Finish button. After creating the profile, scroll down to it and click the '''Launch profile in new browser''' button to run it side-by-side with the currently running profile. Firefox should open a new window that looks like a brand new, uncustomized installation. (Your existing Firefox window(s) should not be affected.) Will that work for you? ''External Links'' Unlike Chrome, Firefox doesn't send external links to the most recently used profile, but to the default profile. So that will require some adjustment. You can change the default profile on the about:profiles page when it's more efficient for your workflow.
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Thanks for the help. Built-in Profile Manager works for me. Just wondering why is it an obscure internal page, rather than a normal feature in the menu? That would make things a lot easier. I guess this feature is not really that popular?

Thanks for the help. Built-in Profile Manager works for me. Just wondering why is it an obscure internal page, rather than a normal feature in the menu? That would make things a lot easier. I guess this feature is not really that popular?
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.