Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Performance problem of Firefox Developer tools

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

I'm using Firefox Developer Edition. I love Firefox. But when I change some CSS property colors on developer tools, it does not work instantly. For example, if I choose background-color it takes a little bit of time to show on web page. I'm front-end developer and sometimes I need to test different colors on my screens.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

It works quite instant for me, but I'm on Fx69, win7.

You can still file a bug here.