Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Hi Firefox Sync is not loading bookmarks and passwords from devices i was using before

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi gabucis

more options

Hi My Firefox Sync option is not working anymore when i login and press sync nothing loading like bookmarks and passwords from devices i was using before , same on laptops and android phone I can see computers and phones i was using before in options devices & aps but data not loading from them


Can you please help

Thank You

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

You can open about:sync-log via the location bar to see if there is a recent log available. You can upload a recent log if the log is too big to put in a reply.

more options

thank you for reply when i open about:sync-log in firefox there is no any logs just path to logs folder in application data witch is also empty .

more options

when i open about:sync-log in firefox there is only path to logs folder and nothing else also directly accessing folder - its empty .

more options

This means that there hasn't been problems with Sync.

Do you still have data on other devices?

If you have data on a laptop then maybe use a removable USB stick to transfer data.

more options

No i dont have them devices anymore just trought if i create firefox account the passwords and bookmarks will be there so i can get them back when i login and sync with new devices im sure thats how it was before .