Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefix 93 No "Send Tab" Option, Unable to See Synced Tabs

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I've just set up Firefox Sync, but it is only working one way. I can see my computer's tabs from my phone but I cannot see my phone's tabs from the computer - if I use the quick access "Show tabs from other devices" it just spins a loading wheel with "Syncing".

Also, the "Send Tab" option when you right click a tab does not appear at all. Sending a tab from the phone to computer does not result in anything appearing on my computer.

Everything is set to sync on both devices, and I have tried to sync it manually. Both versions are up to date.

I've just set up Firefox Sync, but it is only working one way. I can see my computer's tabs from my phone but I cannot see my phone's tabs from the computer - if I use the quick access "Show tabs from other devices" it just spins a loading wheel with "Syncing". Also, the "Send Tab" option when you right click a tab does not appear at all. Sending a tab from the phone to computer does not result in anything appearing on my computer. Everything is set to sync on both devices, and I have tried to sync it manually. Both versions are up to date.

Giải pháp được chọn

Try the Firefox version from the official Mozilla server if you currently use a version from the repositories of your Linux distribution.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Try the Firefox version from the official Mozilla server if you currently use a version from the repositories of your Linux distribution.