Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how do i disable auto refresh for a specific web page

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Gary on Firefox

more options

i have a specific web page where it is requesting not to auto refresh and was wondering how to temporary disable auto refresh for a specific webpage. this would be for fire fox general url

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

In Firefox 56+ the "Warn me when web sites try to redirect or reload the page" setting can no longer be found in Options/Preferences.

You can modify this pref on the about:config page to enable or disable this feature

You can open the about:config page via the location/address bar. You can accept the warning and click "I accept the risk!" to continue.

more options

I want to disable auto refresh and allow redirection on firefox 70