Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

No sound for Youtube or FB videos.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 21 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi WestEnd

more options

From today 1/31/2019, no sound from Youtube or FB videos. Performed Firefox refresh, no relief. Sound ok 3 days ago. Other browsers ok

From today 1/31/2019, no sound from Youtube or FB videos. Performed Firefox refresh, no relief. Sound ok 3 days ago. Other browsers ok

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

So what are the TY video link?