Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why can't Firefox open websites but Internet Explorer can?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 17 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I use Windows 10 Version 1803(OS Build 17134.228). I use Firefox Quantum 62.0(64-bit). After the most recent update to Firefox, Firefox can no longer open 75% of the websites I routinely surf. All of the offending websites supposedly have certificates with invalid signatures. Oddly enough, those same websites are no problem to Internet Explorer, Google Chrome, Opera or Microsoft Edge. What are you guys trying to do, Shoot Yourselves in the Foot Again? Get this crap fixed.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

What recent update do you mean?

more options