Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can't install any addon

  • 4 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 829 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi hako2

more options

After update (Firefox 62.0b6, Ubuntu 18.04 ) can't add or install any add-on (even from addons.mozilla.org). Popup message says: the addon downloaded from this site appears to be corrupt. I already try to reinstall Firefox, delete extensions files from profile folder. Nothing is helped.

Giải pháp được chọn

62b07 solves the problem.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Also using 18.04 64bit, after the (automatic) update to 62.0b6, all extensions were disabled, new ones not possible to install.

more options

That seems to be fault with the Ubuntu builds of Firefox 62b6 and not with the Firefox 62b6 that Mozilla builds. A user over at https://www.reddit.com/r/firefox/ reported yesterday that when he installed Mozilla build than fault didn't exist, he only had it with the Ubuntu build.

more options

the-edmeister said

That seems to be fault with the Ubuntu builds of Firefox 62b6 and not with the Firefox 62b6 that Mozilla builds. A user over at https://www.reddit.com/r/firefox/ reported yesterday that when he installed Mozilla build than fault didn't exist, he only had it with the Ubuntu build.

Yup, they already listed it. (https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/firefox/+bug/1780793 ). I downgrade Firefox to version 61 and all comebacks to normal. I guess it's the only solution of this problem for now.

Được chỉnh sửa bởi Anceus vào

more options

Giải pháp được chọn

62b07 solves the problem.