Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I get back search block on new tab?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

My previous versions of Firefox allowed me to open a new window and get a large, long search block in the middle of the new window. The option to enable this now seems to be missing. That is, when I open a new window now, it is completely blank. Is there any way to get the search block back? (I search a lot and use many words at times; these run out of the tiny search block in the toolbar.)

Giải pháp được chọn

You can check this pref on the about:config page to make sure that the new tab page is enabled.

  • browser.newtabpage.enabled = true

You can open the about:config page via the location/address bar. You can accept the warning and click "I accept the risk!" to continue.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

You can check this pref on the about:config page to make sure that the new tab page is enabled.

  • browser.newtabpage.enabled = true

You can open the about:config page via the location/address bar. You can accept the warning and click "I accept the risk!" to continue.