X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Shopify login locks up Firefox developer edition on MacOS

Được đăng

I am running 59.0b13 (64-bit) on a MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2015) with MacOS 10.13.3

I develop a Shopify app and anytime I try to login to a Shopify stores admin panel. Firefox locks up and spins the CPU all the way up. I then have to force quit.

To replicate go to any Shopify store and add "/admin" to the domain.

I am running 59.0b13 (64-bit) on a MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2015) with MacOS 10.13.3 I develop a Shopify app and anytime I try to login to a Shopify stores admin panel. Firefox locks up and spins the CPU all the way up. I then have to force quit. To replicate go to any Shopify store and add "/admin" to the domain.

Giải pháp được chọn

Nevermind turned out it was metamask causing the issue

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_3) AppleWebKit/604.5.6 (KHTML, like Gecko) Version/11.0.3 Safari/604.5.6

Thông tin chi tiết

Giải pháp được chọn

Nevermind turned out it was metamask causing the issue

Nevermind turned out it was metamask causing the issue