Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I cannot activate Flash despite following your Set Adobe Flash to "click to play" on Firefox instructions

  • 3 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 34 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Happy112

more options

I was trying to watch a 7 day weather forecast on the BBC website. When I clicked play I got the message "! Sorry you need Flash to play this. Enable it in your Browser or download Flash Player here."

I followed the instructions on your page "Set Adobe Flash to 'click to play' on Firefox" and found that Shockwave Flash was already set to "Ask to Activate" But no "Activate Adobe Flash prompt" appears when I open that BBC site.

I have Firefox 58.0 OS: Windows 10 Shockwave Flash 28.0 r0

Giải pháp được chọn

Hi,

When you're on that page, at the left end of the address bar (between the 'i' in a circle and the padlock) : do you see a light grey icon that looks like a Lego block  ?

If so : would you please click on it - that's when the prompt should appear.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Hi,

When you're on that page, at the left end of the address bar (between the 'i' in a circle and the padlock) : do you see a light grey icon that looks like a Lego block  ?

If so : would you please click on it - that's when the prompt should appear.

more options

Happy112 said

Hi, When you're on that page, at the left end of the address bar (between the 'i' in a circle and the padlock) : do you see a light grey icon that looks like a Lego block  ? If so : would you please click on it - that's when the prompt should appear.

Thank you. That's sorted it. I had been looking for that little "Lego" icon but hadn't seen it near the start of the address bar.

more options

Kiredoryor said

Thank you. That's sorted it. I had been looking for that little "Lego" icon but hadn't seen it near the start of the address bar.


My pleasure - 'glad you found it and got things working again  !