On Aug 14th 11 PM ET/Aug 15th 03:00 UTC, due to scheduled Firefox Account server maintenance, users may not be able to sign in or create a new subscription. This is expected to last approximately 30 minutes. Status updates can be found at https://status.vpn.mozilla.org or https://status.relay.firefox.com.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Turn off auto updating of add on like Greasemonkey in Firefox 56

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 45 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

How do I turn off auto updating of my add on scripts? In particular, I'd like to stop the auto-updating of Greasemonkey. I'm running Firefox 56.0.

Robert PS. I have already tried Firefox 57 and it don't float my boat.

How do I turn off auto updating of my add on scripts? In particular, I'd like to stop the auto-updating of Greasemonkey. I'm running Firefox 56.0. Robert PS. I have already tried Firefox 57 and it don't float my boat.

Giải pháp được chọn

Open the Add-ons Manager. Locate the add-on and double-click it. Scroll down. You should find the Automatic Update selectors.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Unless the Addon options give you that option some have and some don't have turn off options. Other then to disable them.

more options

Giải pháp được chọn

Open the Add-ons Manager. Locate the add-on and double-click it. Scroll down. You should find the Automatic Update selectors.