Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When a tab finishes loading it flashes blue. Is there an addon or custom script to remove this blue flash?

  • 1 trả lời
  • 13 gặp vấn đề này
  • 40 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi philipp

more options

I find that the blue flash upon a tab fully loading, is distracting and draws my attention away from the webpage. This only happens when the loading tab is the tab that is being viewed.

I find that the blue flash upon a tab fully loading, is distracting and draws my attention away from the webpage. This only happens when the loading tab is the tab that is being viewed.

Giải pháp được chọn

hi, you can disable that animation like this: enter about:config into the firefox address bar (confirm the info message in case it shows up) & search for the preference named toolkit.cosmeticAnimations.enabled. double-click it and change its value to false.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 7

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

hi, you can disable that animation like this: enter about:config into the firefox address bar (confirm the info message in case it shows up) & search for the preference named toolkit.cosmeticAnimations.enabled. double-click it and change its value to false.