Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

remove delay on OK to download

  • 2 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 140 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I'd like to know if there is a way to configure the delay before I'm allowed to download files? I often download a number of things in rapid succession.

This is discussed and pictured here, so you know what I'm talking about: https://security.stackexchange.com/questions/118077/

I'd like to know if there is a way to configure the delay before I'm allowed to download files? I often download a number of things in rapid succession. This is discussed and pictured here, so you know what I'm talking about: https://security.stackexchange.com/questions/118077/

Giải pháp được chọn

That is controlled via this pref (milliseconds).

  • security.dialog_enable_delay

Note that this is a security feature and you should be cautious to disable this.


See also:

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Goto Preferences -> General and then pick the folder you want to download to and uncheck the "always ask"

You can visit the addons and extensions page and install a downloader that will do just that for you.... https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/

Được chỉnh sửa bởi BeerBaroN23 vào

more options

Giải pháp được chọn

That is controlled via this pref (milliseconds).

  • security.dialog_enable_delay

Note that this is a security feature and you should be cautious to disable this.


See also: