Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Change location of right-click (context) menu so it doesn't cover up what I want to click on in the web page?

  • 2 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Mike

more options

I love the context (right-click) menu except for one thing. Some web pages use right-click to bring up a menu of their own, and this gets covered up by the Firefox right-click menu. One example is right-clicking on a point in Google Maps to bring up the Google Maps menu which includes "Measure distance."

Is there a way to make the Firefox context menu pop up someplace else, or go away without also closing the web page's pop-up menu?

I love the context (right-click) menu except for one thing. Some web pages use right-click to bring up a menu of their own, and this gets covered up by the Firefox right-click menu. One example is right-clicking on a point in Google Maps to bring up the Google Maps menu which includes "Measure distance." Is there a way to make the Firefox context menu pop up someplace else, or go away without also closing the web page's pop-up menu?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

You can press the ESC key to close the Firefox context menu.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 5

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

You can press the ESC key to close the Firefox context menu.

more options

cor-el said

You can press the ESC key to close the Firefox context menu.

Gee, why didn't I think of that? I'm sure I must have tried that, but I tried it just now and it did what I wanted.

Thanks