Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Since installing Firefox 53 Adblock plus has stopped working

  • 2 trả lời
  • 101 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi NemboKid

more options

Not completely but quite a few ads are now getting through and page loading slows as a result. I have checked the version of Adblock Plus and it's up to date.

Not completely but quite a few ads are now getting through and page loading slows as a result. I have checked the version of Adblock Plus and it's up to date.

Giải pháp được chọn

hi, you have adblock plus version 2.9 - there are currently a number of reports that this recent update causes poor performance, please try to replace it with https://addons.mozilla.org/firefox/addon/ublock-origin/ and see if the issue is still there.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 37

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

hi, you have adblock plus version 2.9 - there are currently a number of reports that this recent update causes poor performance, please try to replace it with https://addons.mozilla.org/firefox/addon/ublock-origin/ and see if the issue is still there.

more options

Thanks for this. Disabled Adblock Plus and installed Ublock. Problem gone. Wish everything in life was as easy as this.