Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Downloaded update, exited FF and restarted but version still shows 50.1.0 instead of 51.0.1. Help please

  • 1 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I have downloaded repeatedly FF V 51.0.1 and yet after restarting FF, the help dropdown shows version 50.1.0. What do I need to do to update FF?

Giải pháp được chọn

If you have trouble with the upgrade, use this link; http://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

If you have trouble with the upgrade, use this link; http://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/