Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

print empty pages

  • 1 trả lời
  • 16 gặp vấn đề này
  • 66 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi kauwgom

more options

In Firefox 51.0.1 I have a problem with print (CTRL + P). Firefox runs on Windows 8 in a normal Windows account without administrator rights. If a printer is selected (network printer or pdf), the "printer error" window that says "There was a problem during printing." The printer prints a blank page or PDF document shows a blank page.

I have tried the following: 1. Print Setup Firefox reset 2. All printer settings from Firefox reset 3. Change the default font 4. Firefox refresh

After freshening up I could again print a Web page, but after changing options such as home in "https://www.google.nl" or adding extensions, it does not print again.

I have no problem with the printer or PDF printing in other browsers such as Google Chrome.

In Firefox 51.0.1 I have a problem with print (CTRL + P). Firefox runs on Windows 8 in a normal Windows account without administrator rights. If a printer is selected (network printer or pdf), the "printer error" window that says "There was a problem during printing." The printer prints a blank page or PDF document shows a blank page. I have tried the following: 1. Print Setup Firefox reset 2. All printer settings from Firefox reset 3. Change the default font 4. Firefox refresh After freshening up I could again print a Web page, but after changing options such as home in "https://www.google.nl" or adding extensions, it does not print again. I have no problem with the printer or PDF printing in other browsers such as Google Chrome.

Giải pháp được chọn

I've solved the problem. First I saved passwords and bookmarks. Then I removed the Mozilla data below AppData inside the maps Local, LocalLow and Roaming. After startup FireFox, new data for the profile is created. Then I imported the passwords and bookmarks and add some addons.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

I've solved the problem. First I saved passwords and bookmarks. Then I removed the Mozilla data below AppData inside the maps Local, LocalLow and Roaming. After startup FireFox, new data for the profile is created. Then I imported the passwords and bookmarks and add some addons.