Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I get a DRM to connect with the browser so that I can play videos?

  • 2 trả lời
  • 12 gặp vấn đề này
  • 4421 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Allen5570

more options

I want to play certain videos on Amazon with my Firefox browser, but I keep getting the message that my browser does not have a DRM to play the videos. I have the DRM (Woodvine) in my addons and plugins and have it checked and always activated. Still no playing. I have tried and tried, but always get the same message on Amazon videos. At times I can get Youtube to play, but I would prefer the regular browser. Any suggestions?

Giải pháp được chọn

You can enable DRM via the Options/Preferences (about:preferences) page.

  • Options/Preferences > Content: Play DRM

http://demo.castlabs.com/

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

You can enable DRM via the Options/Preferences (about:preferences) page.

  • Options/Preferences > Content: Play DRM

http://demo.castlabs.com/

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

more options

I checked the play DRM box already. It still makes no difference.