Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

An error occured while printing dialogue box appears. Tried reset, tried refresh, do not have avast. Any help?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi A_digger

more options

Can no longer print from Firefox. "Printer error" dialogue box appears that says 'an error occurred while printing' then "Print Preview Error" dialogue box appears that also says 'an error occurred while printing'. Tried the reset and refresh fixes to no avail. Read about avast software affecting some people but do not have avast. Can print from other applications so it does not seem to be a printer problem. Any help would be appreciated. Thanks.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Update: Having the same problem in Thunderbird as in Firefox. All other software is printing normally