Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Fix for Firefox 40 and Windows 10 window colors/aero glass

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi pf100

more options

Go to this URL: about:support

Click "Show Folder"

Once there, you should see a "chrome" folder with a file named "userChrome.css" in it. If not, make a "chrome" folder and make a "userChrome.css" file inside.

Make a backup copy of your userChrome.css if you already have one.

Using Notepad, paste the following code into userChrome.css:

Has slight double minimize/restore/close buttons without titlebar. Any improvements on this css would be welcomed.

@-moz-document url(chrome://browser/content/browser.xul) {
@media (-moz-os-version: windows-win10) {  
#main-window:not([customizing]) {-moz-appearance: -moz-win-glass !important; background-color: transparent !important;  } 
#titlebar-buttonbox .titlebar-button{background-color: transparent !important; padding-top:7px !important;}
#titlebar-buttonbox .titlebar-button:hover{background-color: highlight !important;}
#titlebar-buttonbox #titlebar-close:hover {background-color: hsl(355, 86%, 49%) !important;}
#titlebar-buttonbox #titlebar-close:hover:active {background-color: hsl(355, 82%, 69%) !important;}
#TabsToolbar { margin-top: 0px !important; }}}
Go to this URL: about:support Click "Show Folder" Once there, you should see a "chrome" folder with a file named "userChrome.css" in it. If not, make a "chrome" folder and make a "userChrome.css" file inside. Make a backup copy of your userChrome.css if you already have one. Using Notepad, paste the following code into userChrome.css: Has slight double minimize/restore/close buttons without titlebar. Any improvements on this css would be welcomed. <pre><nowiki> @-moz-document url(chrome://browser/content/browser.xul) { @media (-moz-os-version: windows-win10) { #main-window:not([customizing]) {-moz-appearance: -moz-win-glass !important; background-color: transparent !important; } #titlebar-buttonbox .titlebar-button{background-color: transparent !important; padding-top:7px !important;} #titlebar-buttonbox .titlebar-button:hover{background-color: highlight !important;} #titlebar-buttonbox #titlebar-close:hover {background-color: hsl(355, 86%, 49%) !important;} #titlebar-buttonbox #titlebar-close:hover:active {background-color: hsl(355, 82%, 69%) !important;} #TabsToolbar { margin-top: 0px !important; }}} </nowiki></pre>

Được chỉnh sửa bởi pf100 vào

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi

Many thanks for that. Have you considered building that as a theme for Firefox?

You can see more details as to how to do that here.

more options

It's not a theme. It just shows your window colors and transparency in windows 10 like firefox 39 did.

Được chỉnh sửa bởi pf100 vào