Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

firefox stopped opening new tabs when i open a new link

  • 1 trả lời
  • 10 gặp vấn đề này
  • 17 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Scribe

more options

When I use to open a new link firefox would open a new tab, now when I open a new link it will open on the current tab. I tried changing different combinations in the options tab but nothing seems to work. I want a new tab when I click a link

When I use to open a new link firefox would open a new tab, now when I open a new link it will open on the current tab. I tried changing different combinations in the options tab but nothing seems to work. I want a new tab when I click a link

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi, by default Firefox opens links in the same tab.

You may have been using an add-on such as Tab Mix Plus. Or Open Link in New Tab.

You can also click the mouse wheel, or right click > Open Link in New Tab.

If your question is resolved by this or another answer, please take a minute to let us know. Thank you.