Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

access foxfire from a word doc by clicking the web site listed???

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 20 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi guigs

more options

I have a list of sites on a word document that in the past I was able to ctrl/click and the site and it would open on Mozilla Foxfire. how can I restore this feature?

Giải pháp được chọn

Usually if you just set Firefox as the default browser there should not be any issue. What does happen when you try this?

I also saw that you have some extensions that need updates:

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Usually if you just set Firefox as the default browser there should not be any issue. What does happen when you try this?

I also saw that you have some extensions that need updates: