Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why can't I scroll to bottom of page?

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

On certain pages, usually a forum or a running conversation, the scroll bar jumps up when I get near the bottom of the page.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Those pages might be using some JavaScript so slow down scrolling near the end of the page and slightly bounce up.

Does this only happen in the beta release or in the current release as well?