Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox crashes

more options

Crash id: bp-e30a46b7-713d-45c4-b16e-4130f2150315

Firefox crashes before it opens.

Crash id: bp-e30a46b7-713d-45c4-b16e-4130f2150315 Firefox crashes before it opens.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

If you haven't already, could you try starting Firefox in its Safe Mode? That's a standard diagnostic tool to deactivate extensions and some advanced features of Firefox. More info: Diagnose Firefox issues using Troubleshoot Mode.

If Firefox is not running: Hold down the Shift key when starting Firefox.

A small dialog should appear. Click "Start in Safe Mode" (not Refresh).

Any improvement?