Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I turn off the flash player setting manager?

  • 2 trả lời
  • 10 gặp vấn đề này
  • 428 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I am trying to update my adobe flash player. When I do the download, it tells me that my Flash Player Setting Manager needs to be turned off. But I don't know how to access my Flash Player Setting Manager to turn if off. Please tell me how to do this.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Before you started the installer, did you close all programs?

more options

Try the Flash uninstaller:

Boot the computer in Windows Safe mode with network support (press F8 on the boot screen) as a test to see if that helps.