Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I couldn't find the browser and communicator folders under omni.ja folder .

 • 3 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 239 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

To build a Theme I was gone through https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Building_a_Theme where it mention that copy browser and communicator from chrome/browser/skin/classic from omni.ja . but I could find these files in omni.ja under C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox . So what to do for browser and communicator files ?

Giải pháp được chọn

 • resource:///chrome/browser/skin/classic/
 • resource://gre/chrome/toolkit/skin/classic/
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

You can browse the omni.ja files in Firefox via these resource protocol links:

 • resource:/// (/browser/omni.ja!)
 • resource://gre/ (/omni.ja!)
 • resource://gre-resources/ (/omni.ja!/chrome/toolkit/res/)

The communicator folder is not part of Firefox, but are used in other programs that use Gecko.

more options

Thanks cor-el for the help , but I couldn't found these files into omni.ja files(I have open this using zip) mentioned under https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Building_a_Theme . So How I can build a theme for that.

more options

Giải pháp được chọn

 • resource:///chrome/browser/skin/classic/
 • resource://gre/chrome/toolkit/skin/classic/